TR - EN

 

 

 

Hukuk Bülteni

8 Aralık 2021

Çevre Hukuku

Mavi gökyüzü arka planı üzerinde bir fabrikada duman bacaları

Çevrenin Korunmasına Yönelik Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı

 

Yönetmelik. 4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlandı. Bu kapsamda yönetmelik, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

 

KSTK Kaydı ve Süresi. Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (“KSTK”), çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, halkın erişimine açık ve elektronik bir veri tabanıdır. Halkın erişimine sunulan KSTK’nın içeriği Yönetmelik kapsamında düzenleniyor. Yönetmelik’in Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi (i) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinin ardından 6 (altı) ay içerisinde (ii) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde veya (iii) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

 

Raporlama Yükümlülüğü. Yönetmelik’in Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri veya daha fazlasına sahip olan işletmeci Yönetmelik’te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Bakanlık’a yıllık olarak rapor sunmak zorundadır. Ayrıca belirtilmelidir ki işletmeci rapor edilen bilgilerin kayıtlarını raporlama yılı sonundan itibaren beş yıl boyunca muhafaza etme yükümlülüğü altındadır. Raporlama kapsamında Bakanlık’a sunulan ve geçerli nedene dayanan gizlilik talebi sonucunda herhangi bir bilginin halka açık KSTK sisteminin dışında bırakılmasını sağlayabilmektedir. Her bir raporlama yılına ait bilgilerin işletmeci tarafından raporlanması için son tarih bir sonraki yılın 31 Mart günüdür. Geçiş hükmüne göre, Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılıdır.

 

İlgili Yönetmelik kapsamında işletmecilerin görev yetki ve sorumlulukları kapsamında aykırılık söz konusu olur ise 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun cezai hükümler başlıklı beşinci bölümü uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

 

İlgili Yönetmelik’in tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çağla Yazdıç Göncü

[email protected]

Elsen Ece Tokat

[email protected]

 

 

 

 

 

Legal Alert

December 8, 2021

Environmental Law

Mavi gökyüzü arka planı üzerinde bir fabrikada duman bacaları

Pollutant Release and Transport Registration for Environmental Protection

 

Regulation. The Pollutant Emission and Transport Registration Regulation (“Regulation”) was published by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change (“Ministry”) in the Official Gazette dated 4 December 2021. In this context, the regulation regulates the procedures and principles for the creation of a registration of the release and transport of pollutants in order to protect the environment and reduce environmental pollution originating from diffuse sources and industry.

 

PRTR Record and Duration. The Pollutant Release and Transport Register (“PRTR”) is a publicly accessible and electronic database created to facilitate public participation in decision-making processes on environmental issues and to contribute to the prevention and reduction of environmental pollution. The content of the PRTR, which is made available to the public, is regulated within the scope of the Regulation. The operator of each facility that carries out one or more of the activities listed in Annex-1 of the Regulation should register to the PRTR system of the Ministry  (i) within 6 (six) months after the Regulation's entry into force for the facilities operating on the date of entry into force of the Regulation (ii) within 3 (three) months from the date of obtaining the permission for the facilities established after the effective date of the regulation, or (iii) within 3 (three) months from the date of the change, for the facilities that have the obligation to report PRTR as a result of the capacity or activity change that will take place after the effective date of the Regulation.

 

Reporting Obligation. The operator, which has one or more of the activities listed in Annex-1 of the Regulation, has to submit an annual report to the Ministry in line with the procedures and principles in the Regulation. It should also be mentioned that the operator is under the obligation to keep records of the reported information for five years from the end of the reporting year. As a result of confidentiality request based on valid reason and submitted to the Ministry within the scope of reporting, it can be ensured that any information is excluded from the public PRTR system. The deadline for reporting information for each reporting year by the operator is 31 March of the following year. According to the transitional provision, the first reporting year after the effective date of the Regulation is the first full calendar year.

 

If there is a violation within the scope of the duties, powers and responsibilities of the operators within the scope of the relevant Regulation, administrative sanctions will be applied in accordance with the fifth section of the Environmental Law No. 2872, titled penal provisions.

 

You can find the Regulation here.

Çağla Yazdıç Göncü

[email protected]

Elsen Ece Tokat

[email protected]

 

 

Nida Kule Batı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:1/2 Ataşehir Istanbul

www.toyalaw.com